TOP produkty

Hlasování

počet návštěvníků

0
3
9
2
9
8
6

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Obecná ustanovení

Obchodní podmínky www.fotbalsuvenyry.cz platí pro nákup v internetovém obchodě. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.futbalsuveníry.sk je EM & G s.r.o, Zochova 758/4, 05001 Revúca. Firma je zapsána v OR Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vl. číslo 28960 / S, IČ: 50035100, DIČ: 2120166763 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami www.vsetkydresy.sk zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami www.vsetkydresy.sk zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Definice

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy. Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek. Spotřebitel (kupující) - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky - smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tom to dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

Způsob uzavírání kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka "). Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o kupujícím, resp. adrese, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat: 1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů a v případě výrazné změny ceny zboží. 2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Neodpovídáme za: 1. Opožděné dodání zboží zaviněné poštou. 2. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce. 3. Za poškození zásilky zaviněné poštou. 4. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje: 1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit nám. 2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Poplatky za vzniklé náklady

Kupující souhlasí se zaplacením následujících poplatků v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme v definovaném termínu od české pošty, zásilkové služby nebo od třetí strany, nebo neuhradí fakturu do data splatnosti (datum splatnosti je 14 kalendářních dnů, pokud není uvedeno jinak) : Poplatek ve výši 20,00 € s DPH při objednávce v hodnotě do 99,00 € s DPH Poplatek ve výši 35,00 € s DPH při objednávce v hodnotě od 99,01 € s DPH do 199,00 € s DPH Poplatek ve výši 50,00 € s DPH při objednávce v hodnotě od 199,01 € s DPH do 299,00 € s DPH Poplatek ve výši 75,00 € s DPH při objednávce v hodnotě od 299,01 € s DPH do 499,00 € s DPH Poplatek ve výši 100,00 € s DPH při objednávce v hodnotě nad 499,00 € s DPH Zaplacením poplatku za vzniklé náklady se kupující nezbavuje povinnosti zásilku probrat. Kupúci zároveň souhlasí s poskytnutím osobních údajům za účelem vymáhání pohledávky třetí straně. Společnost na vymáhání pohledávek si může účtovat úroky z prodlení a to ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 c. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení a s visačkou. Upozornění! Nelze odstoupit od smlouvy a vrátit zboží zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele. Za takové zboží se považuje také jakýkoli dres vyhotovený s potiskem podle zvláštních požadavků.   Příloha k zákonu č. 102/2014 Sb. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy   (Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Společnosti EM & G sro, Zochova 758/4, 05001 Revúca Tímto oznamuji / oznamujeme (*), že odstupuji / odstupujeme (*) od kupní smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby (*): .................................................. .................................................. ........................................... Datum objednání / datum obdržení (*) .................................................. ................................... Jméno spotřebitele / spotřebitelů (*) .................................................. ..................................... Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*) .................................................. .....................................     Podpis spotřebitele / spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ........................................... Datum ........................................... (*) Nehodící se škrtněte.

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího. V případě pokud:     se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže     se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit     se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny     se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího. Rovněž není prodávající odpovědný za poškození zboží způsobené přepravcem. Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky, prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Platební podmínky

Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi nebo na poště. Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám mailem zašleme platební údaje, s uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený v Tatrabance a.s. Po přijetí platby odesíláme zboží s tím, že Vás informujeme o termínu, kdy bude zásilka odeslána. V případě, že objednávka nebude uhrazena do 7 dnů od jejího přijetí, má prodávající právo objednávku zrušit. Platba kartou - Barioni - nejpohodlnější způsob platby, kdy peníze za zboží uhradíte platební kartou. Potvrzení objednávky je podmíněno správným vyplněním všech údajů z debetní nebo kreditní karty a správným ukončením celého objednacího procesu.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

 (Ochrana súkromia a osobných údajov)

Radi by sme Vás ubezpečili, že s Vašimi osobnými údajmi pracujeme veľmi diskrétne a chránime ich. Bolo tomu tak aj pred príchodom zákona o ochrane údajov GDPR a bude tomu tak aj naďalej ...

Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a hneď na začiatku prehlasujeme, že údaje nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme tretím osobám, okrem nižšie popísaných firiem s ktorými spolupracujeme, aby Vaša objednávka dorazila tam, kam ste si to vo Vašej objednávke želali.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby spojené s dodaním Vašej objednávky, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s Vami. 


 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je EM&G s.r.o., IČO: 50035100  so sídlom Zochova 758/4, 05001 Revúca (ďalej len: "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa: Zochova 758/4, 05001 Revúca

  • email:     info@futbalsuveniry.sk

  • telefón:   0903 787969

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

 3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

  • zaisťujúce marketingové služby

 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.